Program

Volebný program

Základným pilierom zmien v Petržalky je spracovaný Plán Bratislava, ktorý je víziou pre Bratislavu, no aj pre jednotlivé mestské časti. Na tomto návode na lepšie, moderné, dostupné, rozumné, funkčné, zdravé a kultúrne mesto spolupracovalo 76 odborníkov a stále je dopĺňaný či aktualizovaný o nové poznatky či vylepšenia. Primárna myšlienka sa zrodila v hlave nášho budúceho primátora Matúša Valla, ktorý aj bude zodpovedný za jeho dôkladné presadenie. To však, samozrejme, bude možné, len ak ho spoločne do pozície primátora Bratislavy zvolíme v najbližších komunálnych voľbách v sobotu 10. novembra 2018.

Na 300 stranách knihy riešime všetky problémy Bratislavy a tu vám predstavíme tie najdôležitejšie:

1) Aká bude doprava v Petržalke o 4 roky?

Petržalčania sa budú pohybovať po meste rýchlejšie, menej času strávia v zápchach a budú zažívať menej stresu pri parkovaní.

Dnes stojíme v zápchach bez ohľadu na to, či sme v aute alebo v autobuse. Potrebujeme znížiť počet áut prichádzajúcich do mesta, zefektívniť ich pohyb mestom a poskytnúť kvalitnejšiu alternatívu k jazde autom – lepšiu MHD, bezpečnejšiu cyklodopravu a pohodlnejší pohyb chodcov.

 • Menej áut vchádzajúcich do mesta dosiahneme postavením záchytných parkovísk na vonkajšom okruhu mesta a jednotnou parkovacou politikou zvýhodňujúcou rezidentov.
 • Lepšiu MHD zabezpečíme preferenciou na križovatkách, bus pruhmi, logickejšími grafikonmi aj novými expresnými linkami, s ktorými sa obyvatelia dostanú z jednej časti mesta do druhej s nižším počtom prestupov a v špičke rýchlejšie ako autom.
 • Bezpečnejšiu cyklodopravu prinesú nové oddelené cyklotrasy (25 km do roku 2022, ďalších 50 km do roku 2026) a komfortnejší pohyb chodcov dosiahneme menej prekážkami na chodníkoch, skutočne bezbariérovými chodníkmi a funkčnejším verejným priestorom.
 • Tlak na využitie existujúcich železničných koľajníc a na výstavbu nových zastávok v kompetencii ŽSR podporíme záväzkom mesta vybudovať kvalitné a funkčné napojenie na priľahlé zastávky MHD, cyklotrasy a chodníky.
 • Dobudujeme električkovú trať v Petržalke.

2) Akú zmenu pocítia za 4 roky seniori, zdravotne handicapovaní alebo sociálne slabší spoluobčania?

Petržalka bude miestom – mestskou časťou, ktorá so svojimi slabšími spoluobčanmi počíta.

Dnes máme veľké skupiny ľudí, ktoré sa ku kvalitným službám dostanú len ťažko alebo sú pre nich úplne nedostupné. Sociálna opatera, nájomné bývanie, aj miesta v škôlkach či jasliach musia byť dostupné pre všetkých Petržalčanov.

 • Zlepšíme kvalitu aj dosah opatrovateľskej služby pre seniorov. Posilníme domácu opatrovateľskú službu podporou existujúcich neverejných poskytovateľov, aby každý kto spĺňa kritériá mal túto službu zabezpečenú.
 • V spolupráci s mestom výrazne zvýšime počet dostupných nájomných bytov pre Petržalčanov a budeme participovať na vzniku „Mestskej stratégie pre rozvoj nájomného bývania na území mesta Bratislava“.
 • Spustíme intenzívnejšiu výstavbu nových materských škôl a rozširovania kapacít existujúcich. Tiež začneme s projektom na vznik jaslí pre petržalské deti do 3 rokov.
 • Zavedieme jednoduchší, transparentný a spravodlivý proces schvaľovania vyhradených parkovacích miest pre obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý zabráni ich zneužívaniu.
 • Osadíme do verejného priestoru 200 originálnych petržalských lavičiek, ktoré umožnia seniorom kvalitnejší, dlhší a pohodlnejší pobyt vo verejnom priestore Petržalky.

3) Ako zabezpečíme počas nasledujúcich 4 rokov lepšiu kvalitu životného prostredia?

Budeme poznať rozsah znečistenia vody a s tým spojené riziká, čo sa prejaví do konkrétnych opatrení jej ochrany. Zároveň bude v Petržalke viac zelene a bude o ňu lepšie postarané.

Zdravie Petržalčanov dnes ohrozuje zhoršená kvalita pitnej vody v dôsledku vrakunskej skládky, nešetrný výrub v okolitých lesoch, ale aj zlý stav ovzdušia a zelene.

 • V spolupráci s mestom skvalitníme zber dát o stave podzemných vôd. Zároveň budeme participovať na vyjadreniach mesta k záväzným stanoviskám k investičnej činnosti, aby boli povoľované len stavby, ktoré zásadne neohrozujú a nemenia stav podzemných vôd.
 • Zasadíme alebo presadíme do ulíc Petržalky minimálne 2 000 stromov a kríkov.
 • Uskutočníme komplexnú pasportizáciu zelene, zabezpečíme kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň a pripravíme novú koncepciu jej výsadby.
 • Skvalitníme systém zberu a triedenia odpadu, najmä plastov a vyhlásime súťaž na nového poskytovateľa dotrieďovania plastov.

4) Ako bude nasledujúce 4 roky fungovať miestny úrad?

Do Petržalky vrátime odbornosť a kvalitu.

 • Budeme v neustálom kontakte s Petržalčanmi. Títo sa na nás budú môcť s otázkami obracať prostredníctvom rôznych elektronických prostriedkov či osobne na miestnom úrade.
 • Riadiace funkcie obsadíme profesionálmi, ktorí prejdú transparentným výberovým konaním. Na miestny úrad prilákame špičkových odborníkov a odborníčky a posilníme verejnú kontrolu.
 • V prvom polroku spustíme protikorupčný, ekonomický a personálny audit, ktorých výsledkom bude zmena v nastavení fungovania úradu, zapájania a informovania verejnosti, v prideľovaní bytov, miest v sociálnych zariadeniach a dotácií a pod. Rovnako pripravíme novú zmluvnú politiku, ktorá nastaví zmluvné vzťahy so súkromným sektorom, aby petržalský úrad bol silným hráčom na svojom území.
 • S cieľom zlepšiť a zefektívniť starostlivosť o čistotu a údržbu Petržalky spolu s magistrátom zriadime celomestskú akciovú spoločnosť. Hlavným predmetom jej činnosti bude čistenie spravovaných komunikácií, kosenie prícestnej zelene, údržba parkovej zelene a orezy stromov, nakladanie s odpadmi (kompostovanie bioodpadu a pod.), zimná služba na spravovaných komunikáciách a priestranstvách. Predídeme tak často nelogickej a chaotickej údržbe verejných priestorov a ušetríme finančné prostriedky.
 • Vykonáme audit reklamných plôch, ktorých významná časť je umiestnená na pozemkoch mestskej časti či mesta a ukončíme ich nájomné zmluvy.

V knihe plán Bratislava každá kapitola obsahuje víziu pozitívnej zmeny a stovky navrhovaných krokov a opatrení. Nie všetky hovoria o Petržalke, ale tie, ktoré sa nás týkajú budeme presadzovať aj u nás. Lebo Plán Bratislava je pre každého, kto by chcel žiť v lepšej Petržalke, no jedine Táňa Kratochvílová ako starostka a budúci poslanci z jej teamu sa zaviazali ho napĺňať.

Podporte nás vo voľbách a my vám vrátime lepšiu Petržalku.