Hrbáň Boris

O mne v skratke

Narodil som sa v roku 1968 v Bratislave, som absolventom Fakulty architektúry STU. Profesijne sa venujem tvorbe udržateľného mestského prostredia a bytovej výstavbe. Zaoberám sa nájomnými, družstevnými a komunitne orientovanými modelmi bývania. Som spoluautorom Plánu Bratislava, podieľal som sa na kapitolách Rozvoj mesta a Sociálna oblasť. Stál som pri vzniku Nadácie Cvernovka, som členom jej správnej rady.

V našom meste sa vďaka mnohým skvelým Bratislavčanom vytvorilo a zlepšilo mnoho vecí. Život v ňom však neustále prináša nové výzvy a nové problémy. Som presvedčený, že by mohol byť oveľa kvalitnejší, ak by sme lepšie spolupracovali, ak by sme do samosprávy zapojili viac nadšených odborníkov a aktívnych obyvateľov.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

Zvýšenie dostupnosti bývania

Dlhodobo sa zaoberám problematikou bývania a jeho dostupnosti. Bývanie je nevyhnutná ľudská potreba, a vo väčšine veľkých európskych miest je zabezpečenie dôstojného bývania pre všetkých obyvateľov predovšetkým komunálnou témou. V rámci sociálnej oblasti je dostupnosť bývania súčasťou jednej z piatich priorít Teamu Vallo. Ako poslanec mestského zastupiteľstva by som chcel dosiahnuť, aby sa stala aj jednou z priorít nášho mesta a aby sa Bratislava stala nositeľom iniciatív nevyhnutných v tejto oblasti a partnerom pre štát, kraj, finančný a stavebný sektor. V dobre fungujúcom meste si musí nájsť primerané, cenovo a dochádzkovo dostupné bývanie každý – zdravotná sestra, učiteľ, matka s dvomi malými deťmi, študentka, či osamelý senior. Len s primeraným bývaním budú Bratislavčania so životom vo svojom meste spokojní.

Podpora komunít

Bývanie je zároveň aj základom pre vznik fungujúcich komunít. Ich prostredníctvom dokážu obyvatelia svoje mesto spoluvytvárať, vďaka nim je mesto ľudskejšie. Viaceré z bratislavských lokálnych komunít sa stali nositeľmi pozitívnych zmien v mestskom priestore. V projektoch, na ktorých pracujem, som si overil, ako dôležité je vytvoriť pre vznik fungujúceho susedského spoločenstva vhodné podmienky. Zároveň som mal možnosť pomáhať jednej z najkreatívnejších bratislavských komunít a vidieť neschopnosť mestskej samosprávy využiť, alebo aspoň zachrániť jej nesmierny potenciál. V ľuďoch je najväčšia hodnota tohto mesta a ako poslanec mestského zastupiteľstva chcem iniciovať opatrenia na podporu, vznik a životaschopnosť aktívnych komunít na území Bratislavy a Petržalky.

Ing. Boris Hrbáň

Kontakt
Adresa: Kutlíkova 13E, 85102 Bratislava – Petržalka
E-mail: boris.hrban@gmail.com
Mobil: 0903 265 454
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati-mestske-zastupitelstvo-bratislava/hrban-boris/

Boris kandiduje do Mestského zastupiteľstva Bratislava za Petržalku