Kuffa Peter (17.)

O mne v skratke

Som kandidát na poslanca do miestneho zastupiteľstva Petržalka za 5. obvod, nominovaný politickou stranou SPOLU – občianska demokracia.
Od roku 1990 som podnikateľ (stavebníctvo, šport, gastronómia …). V Petržalke som sa pred 58 rokmi narodil, som slobodný a mám dve deti.
Záujmy : deti, príroda, šport, politika.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

Oblasti v ktorých budem presadzovať riešenie problémov a požiadavky občanov Petržalky, ako aj ostatných obyvateľov:

  • Doriešiť politiku parkovania občanov s trvalým pobytom v Petržalke
  • Vyvíjať aktivitu pri budovaní športovísk, oddychových zón, revitalizácie zelene, budovanie cyklotrás
  • Aktívne sa podieľať na zlepšení dopravy (hlavne dobudovanie električkovej trate Jungmannová – Janíkov dvor)
  • Trvať na dôraznom rešpektovaní územného plánu rozvoja Petržalky (zamedziť ďalším predajom pozemkov Petržalky
    súkromným spoločnostiam)
  • Snažiť sa o eliminovanie bytovej zástavby, pokiaľ nebude vyriešená doprava a rezidentské parkovanie
  • Dbať o rozvoj školstva a mimoškolských aktivít mládeže
  • Zvyšovať kvalitu života seniorov

A najmä aktívne komunikovať s obyvateľmi 5. volebného obvodu, presadzovať ich požiadavky, pripomienky a podnety v zastupiteľstve.

Peter Kuffa

Kontakt
Adresa: Budatínska 27, 851 06 Bratislava – Petržalka
E-mail: kuffap@gmail.com
Mobil: 0905 860 187
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati/kuffa-peter/

Volebný obvod

Peter kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 5.