Kozáková Michala (12.)

O mne v skratke

Narodila som sa a vyrastala v Petržalke. Petržalka bola a je mojim domovom. Študovala som na STU v Bratislave, fakulte architektúry, kam som prišla z petržalského gymnázia na Pankúchovej ulici. Spolu s manželom máme 2 deti v predškolskom veku.

Počas štúdia som participovala na viacerých projektoch, workshopoch, súťažiach hlavne v rámci mesta. Cenné skúsenosti som získavala aj počas štúdia v Talianskej Florencii (Universita’ Degli Studi Di Firenze, facoltà di Architettura). Po ukončení štúdia som pracovala v Rakúskej stavebnej firme ako architekt. Neskôr som našla svoje uplatnenie v samospráve v Bratislavskej mestskej časti, kde sa momentálne venujem najmä územnému plánovaniu, rozvoju bývania a výstavbe, zúčastňujem sa procesu výstavby školy, škôlky, športovej haly. V rámci územného rozvoja som iniciovala spoluprácu mestskej časti s mladými architektami z FA STU na tvorbe územného plánu zóny. Ako pozvaný externý člen som sa v roku 2018 stala člen komisie ceny profesora Lacka za najlepší školský projekt v oblasti urbanizmu.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

Mojou motiváciou je vytvoriť lepšie podmienky v mestskej časti. Návod ako to spraviť je pre mňa jasný. Či sa už jedná o parky, zeleň, školské areály, detské ihriská, ihriská pre seniorov, parkovacie miesta, cyklotrasy, verejný priestor, atď. Jedným z dôležitých prvkov v rámci mestskej časti je presadzovať súťaže. Ako poslanec sa budem snažiť, aby zamestnanci mestskej časti Petržalka neobstarávali veci v rámci procesu verejného obstarávania priamo, ale aby sa ponúkalo transparentne viacero variantov, čo súťaž umožňuje. V zahraničí je to klasický postup. Je to nástroj, kedy mestská časť vytvorí Zadanie (sú to požiadavky mestskej časti k zadávateľovi/firme ),ktoré sa následne schvaľujú poslancami v miestnom zastupiteľstve. Veľkú výhodu vidím aj v participácií ľudí na súťažiach, kde ľudia môžu vidieť viac návrhov, nápadov na jednu problematiku. Mestská časť z hľadiska svojej odbornosti vie zapracovať pripomienky verejnosti a odborne ich v čo najvyššej miere zakomponovať do návrhov/požiadaviek.

Ďalším dôležitým faktorom pre mňa ako poslanca je presadiť a schváliť v zastupiteľstve spracovanie dát rôzneho typu a spracovanie manuálov. Bez dát koľko máme detí nevie mestská časť pracovať s tým koľko škôlok nám chýba, bez štúdii pešieho pohybu nevieme, ktoré chodníky treba rozšíriť, bez pasportu zelene, nevieme, koľko a kde má mestská časť vysadiť stromov, drevín, a zároveň, ktoré stromy ošetrovať, bez počtu seniorov, nevieme koľko opatrovateľskej služby potrebujeme a bez manuálov máme v mestskej časti na každom kroku inú lavičku, iný smetný kôš, inú lampu, či iné zábradlie. Toto je moja vízia zlepšenia mestskej časti Petržalka. Som architekt a ako viem, že bez dobrého projektu nepostavíme dobrý dom, takisto bez dobrých podkladov nespravíme dobrú mestskú časť pre nás všetkých.

Ing. arch. Michala Kozáková

Kontakt
Adresa:  Haanova 44, 851 04 Bratislava – Petržalka
E-mail: mich.kozakova@gmail.com
Mobil: 0907 375 410
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati/kozakova-michala/

Volebný obvod

Michala kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 4 a zároveň je kandidátka na poslankyňu do Mestského zastupiteľstva Bratislava.