Kačírek Ľuboš (16.)

O mne v skratke

Kto som

Som rodený Bratislavčan, v Petržalke bývam od roku 1982. V rokoch 1990 – 1995 som študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra – história. Po ukončení štúdia som v rokoch 1995 – 1997 (externe do r. 2007) pracoval v Múzeu mesta Bratislavy, potom na Katedre histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave (1997 – 2008). Od roku 2008 pôsobím na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave. Profesionálne sa venujem dejinám Slovenska v moderných dejinách a oblasti kultúrneho dedičstva.

Čo mám za sebou

V rokoch 2010 – 2014 som bol ako neposlanec členom Komisie kultúry, mládeže a športu MČ Bratislava-Petržalka. V roku 2014 som bol zvolený za poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka za volebný obvod č. 3. Som členom Školskej komisie a Komisie územného plánu, výstavby a dopravy.

Od roku 2013 spolu so študentmi odboru muzeológia a kultúrne dedičstvo na FiF UK pripravujem v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka výstavy o dejinách Petržalky (bližšie: http://www.muzeologia.sk/vedecke_podujatia.htm): v rokoch 2013 – 2017 cyklus výstav „Taká bola Petržalka“ o histórii Petržalky od najstarších čias do roku 1989, od roku 2018 pokračujeme cyklom „Novodobá Petržalka“, kde približujeme vývoj Petržalky po roku 1989.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

K mojim základným prioritám patrí oblasť školstva, kultúry a humanizácie Petržalky, aby sa rozvíjala ako moderná, zelená štvrť Bratislavy.

Školstvo

Pokračovať vo zvyšovaní kapacít materských škôl. Napriek každoročnému zvyšovaniu kapacít (v r. 2016: 2 615, 2018: 2 766, 2019 + 90 miest) nám každý rok chýbajú desiatky miest. Zároveň zlepšovať pracovné podmienky učiteľov a nepedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ, lebo starší odchádzajú do dôchodku a mladí nemajú záujem o prácu v školstve, a to nielen z finančných dôvodov.

Humanizácia Petržalky

Postavené paneláky už výrazne nezmeníme (len skrášlime zateplením), môžeme však zmeniť ich okolie: dobudovať drobnú architektúru (fontány, oddychové zóny), rozvíjať zeleň (predzáhradky a komunitné záhrady).

Doprava

Urýchlenie výstavby električky, podpora rozvoja cyklotrás, pri parkovaní uprednostniť domácich obyvateľov

Rozvíjanie lokálneho povedomia

Zvyšovanie záujmu obyvateľov Petržalky o miesto, kde žijú. A to obyvateľov, ktorí sa sem prisťahovali v súčasnosti, počas výstavby sídliska, ako aj Staropetržalčanov.

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.

Kontakt
Adresa:  Hrobákova 8, 851 02 Bratislava – Petržalka
E-mail: lubos.kacirek@gmail.com
Mobil: 0905 742 977
Web: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/clenovia-katedry/lubos-kacirek/ alebo http://www.muzeologia.sk/kacirek.htm

Volebný obvod

Ľuboš kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 3 a zároveň je kandidát na poslanca do Mestského zastupiteľstva Bratislava.