Sepši Branislav (18.)

O mne v skratke

Povolaním som architekt, mám 43 rokov, som ženatý a som otcom 2 detí. Záleží mi na tom, aby sa Petržalka rozvíjala komplexne ako moderné, príjemné a dobre fungujúce mesto. Mojou víziou sú príjemné ulice, živé námestia, upravená zeleň, udržiavané parky a spokojní Petržalčania. Pri práci poslanca sa chcem sústrediť predovšetkým na 3 oblasti blízke môjmu povolaniu, presvedčeniu a záujmom. Sú to: 1) vzhľad verejných priestorov, územné plánovanie, urbanizmus a architektúra, 2) doprava, parkovanie a podpora cyklistiky, 3) zeleň, čistota a trvalo udržateľný rozvoj.

Čo sú moje priority – čo chcem dosiahnuť

1. Územné plánovanie a životné prostredie

Podporujem rozvoj Petržalky, ktorý z našej mestskej časti vytvorí moderné, živé, príjemné, zdravé a bezpečné miesto pre život. Miesto, ktoré rastie v súlade s trvalo udržateľným rozvojom, túžbami a predstavami Petržalčanov a zároveň v súlade s reálnymi potrebami súčasnej doby. Podporujem taký rozvoj mesta, ktorý vytvorí z nevľúdnych a anonymných verejných priestorov príjemné ulice a námestia, predovšetkým zväčšením podielu občianskej vybavenosti, premenou neupravených plôch na kvalitnú a udržiavanú mestskú zeleň, rekonštrukciami terás bytových domov, rekonštrukciami detských ihrísk a dopĺňaním drobnej architektúry – lavičiek či výtvarných diel na verejných priestranstvách. Nástroje územného plánovania, predovšetkým územné plány mesta, zón a urbanistické štúdie, by mali byť skutočným nástrojom rozvoja mestskej časti.

2. Doprava a cyklistika

Požiadavku na kvalitné riešenie dopravy podporujem ako jednu z hlavných priorít. Predovšetkým je to zabezpečenie dostatočného množstva parkovacích miest, ktorých nedostatok je možné riešiť napríklad lepším využitím plôch nadväzujúcich na cestné komunikácie. Podporujem bicyklovú dopravu ako zdravú a ekologickú alternatívu automobilovej dopravy, formu rekreácie a športového využitia voľného času a zároveň za súčasť trvalo udržateľného rozvoja mesta. Považujem za potrebné budovať cyklistické cesty v jestvujúcej zástavbe aj pri nových stavbách, rozširovanie a scelovanie siete cyklotrás, postupné riešenie problémových miest, napríklad zabezpečenie plynulých nájazdov cez obrubníky, odstraňovanie prekážok z komunikácií, budovanie rámp, osádzanie stojanov pre bicykle, rozširovanie cyklociest na vybraných miestach, dopĺňanie chýbajúceho dopravného značenia a trasovanie cyklistických trás v maximálnej možnej miere oddelene od komunikácií pre automobily a chodníkov pre chodcov.

3. Komunitný život

Podporujem aktivity, ktoré vedú k väčšiemu záujmu Petržalčanov o život petržalskej komunity a k väčšiemu záujmu o prostredie, ktoré nás obklopuje. Takými aktivitami sú nielen spoločenské a kultúrne akcie, ale napríklad aj verejná diskusia o plánovanej výstavbe a využití územia. Záujem o veci verejné je prostriedkom nielen pre lepšie sociálne vzťahy, ale aj spôsob ako zvyšovať poriadok, čistotu a bezpečnosť. Podporujem dôslednú kontrolu a vymáhanie dodržiavania verejného poriadku.

4. Komunálna politika

Práca politika nezačína ani nekončí predvolebnou agitáciou. Občania majú právo, aby ich poslanec zastupoval pravidelnou a aktívnou účasťou na práci zastupiteľstva, aby konal v ich prospech zodpovedne a slušne. Komunikovať s voličmi počas celého volebného obdobia a všetkými prostriedkami- osobne, účasťou na zhromaždeniach, komunikáciou v tlačených aj elektronických médiách- by malo byť pre dobrého poslanca samozrejmosťou.

Ing. arch. Branislav Sepši

Kontakt
Adresa:  Zadunajská cesta 1, 851 01 Bratislava – Petržalka
E-mail: branosepsi@gmail.com
Mobil: 0904 940 859
Web: https://www.teamvallopetrzalka.sk/kandidati/sepsi-branislav/

Volebný obvod

Branislav kandiduje do Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka vo volebnom obvode č. 1.